Aktywni z Gizewiuszem

22. 04. 13
Zredagowane przez: Alicja Złotorzyńska
Odsłony: 2812

Stowarzyszenie Aktywni z Gizewiuszem rozpoczęło swoją działalność 2 marca 2022 r. z inicjatywy Pani Dyrektor Anny Dec. Podczas zebrania założycielskiego, w którym wzięło udział 11 członków rady pedagogicznej naszej szkoły, podjęto pierwszą uchwałę, powołującą do życia nową organizację pozarządową przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku. Głównym celem stowarzyszenia Aktywni z Gizewiuszem jest działalność charytatywna na rzecz polepszenia warunków kształcenia uczniów naszego liceum.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego i kulturalnego młodzieży,
2. integrację uczniów i rodziców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
3. organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, środowiska, przedsiębiorczością - dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnego środowiska,
4. organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych, obozów i „zielonych szkół”,
5. organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i grup wsparcia dla uczniów oraz ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym lub sprawiających problemy wychowawcze,
6. wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
7. promowanie zdrowego stylu życia,
8. wspieranie doskonalenia zawodowego i szkoleń nauczycieli oraz ich udziału w konferencjach i szkoleniach,
9. wspomaganie szkoły w zakresie utrzymania i modernizacji jej obiektów oraz pozyskiwanie środków na rozwój infrastruktury szkoły,
10. kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci,
11. tworzenie własnego systemu stypendialnego,
12. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły,
13. pozyskiwanie środków na realizację swoich zadań.

Zapraszamy do współpracy,
Marta Buczyńska
Prezes Stowarzyszenia Aktywni z Gizewiuszem

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Aktywni-z-Gizewiuszem-104255615582769