Szkolny Program Profilaktyczny

in Obiekty
16. 02. 05
Zredagowane przez: Alicja Złotorzyńska
Odsłony: 9970
 
       
         
Szkolny program profilaktyczny      
         
         
         
         
I.       PROMOCJA ZDROWIA I WYROBIENIE NAWYKÓW ZDROWEGO STYLU ŻYCIA      
DANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY    
1.       Dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy nt. różnych aspektów zdrowia (zdrowie fizyczne i psychiczne) Uwzględnianie tematyki zdrowotnej na lekcjach i godzinach wychowawczych wychowawcy, n przedmiotów    
pedagog szkolny    
pielęgniarka szkolna    
Udział młodzieży w konkursach wiedzy o tej tematyce oraz w akcjach prozdrowotnych, przedstawieniach profilaktycznych i happeningach jw    
Gazetki ścienne, akcje plakatowe, informacyjne SU    
Pedagogizacja rodziców związana z zakresem zdrowia fizycznego i psychicznego Wychowawcy    
pedagog szkolny    
pielęgniarka    
2.       Motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą. Wprowadzenie do treści lekcji wychowania fizycznego i godzin wychowawczych tematyki związanej z higieną osobistą. Wychowawcy    
Nauczyciele wych- fiz    
Pogadanki i rozmowy indywidualne prowadzone przez pielęgniarkę szkolną i pedagoga pedagog szkolny    
pielęgniarka    
3.       Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie wczesnej ciąży, chorobom zakaźnym i nowotworowym oraz Płodowemu Zespołowi Alkoholowemu (FAS) Pogadanki lub wykłady dotyczące problematyki HIV/AIDS, gruźlicy oraz nowotworów i FAS prowadzone w ramach godzin wychowawczych Wychowawcy    
pedagog szkolny    
nauczyciele biologii i religii    
Spotkania ze specjalistami z w/w zakresu Wychowawcy, pedagog ,z-ca dyr    
Organizowanie akcji plakatowych, informacyjnych SU, nauczyciele w-f    
4. Promowanie wśród uczniów zasad racjonalnego odżywiania - dostarczanie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia na lekcjach biologii, wychowania fizycznego, godz. wych., pogadankach z innymi specjalistami Nauczyciele w-f ,biologii    
Wychowawcy    
Pedagog szkolny    
- gazetki, akcje informacyjne, plakatowe SU ,Nauczyciele w-f    
- pogadanki ze specjalistami spoza szkoły Nauczyciele w-f, biologii wychowawcy    
5.       Wczesna interwencja w sytuacji zaburzeń w odżywianiu (anoreksja, bulimia, otyłość) - stały kontakt z rodzicami      
- przepływ informacji między pielegniarka szkolna, pedagogiem i wychowawcą      
- wdrożenie działań pomocowych (skierowanie do odpowiedniego specjalisty) Wychowawcy    
6. Wczesne wykrywanie problemów i chorób o podłożu psychicznym (zaburzenia osobowości, depresja, nerwica, schizofrenia lub inne) - poszerzanie wiedzy wśród uczniów i nauczycieli dotyczącej objawów i przebiegu chorób o podłożu psychiatrycznym oraz zaburzeń osobowości Pielęgniarka    
(szkolenia, pogadanki, akcj9ie plakatowe i informacyjne) Pedagog szkolny    
- stały kontakt z rodzicami      
- przepływ informacji między wychowawcą, pielęgniarką szkolna, pedagogiem      
- wdrożenie działań pomocowych (skierowanie do odpowiedniego      
specjalisty)      
7.       Działania mające na celu dbałość o właściwy rozwój fizyczny, kondycję i poszerzanie zainteresowań różnymi formami rekreacji ruchowej. - test sprawności fizycznej przeprowadzony przez nauczycieli wychowania fizycznego Nauczyciele wychowania fizycznego    
- organizowanie szkolnych turniejów międzyklasowych    
- udział w powiatowych i wojewódzkich rozgrywkach międzyszkolnych    
- prowadzenie gazetki sportowej    
- pogadanki ,wykłady promujące różne formy aktywności fizycznej    
- zumba, aerobic, sporty walki jako forma rekreacji ruchowej    
- imprezy szkolne promujące dbałość o kondycję fizyczną    
Rajdy rowerowe, spływy kajakowe, wyjazdy na narty, piesze wędrówki Wychowawcy nauczyciele    
         
II.    DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH      
ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY    
1.      Promowanie i rozwijanie zachowań asertywnych - stosowanie zasad asertywnego zachowania się na lekcji zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli dyrektor    
wychowawcy,    
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości    
- uświadamianie uczniom konieczności kształtowania w sobie nawyków asertywnych zachowań w trakcie zajęć grupowych i rozmów indywidualnych wychowawcy,    
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości    
n-le przedmiotów    
2.      Kształtowanie umiejętności kontrolowania własnych emocji - dostarczenie uczniom wiedzy potrzebnej do rozpoznawania własnych emocji   w trakcie zajęć grupowych i rozmów indywidualnych wychowawcy,    
- dostarczenie uczniom wiedzy na temat konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych pedagog szkolny    
- mediacje międzyrówieśnicze, uczeń - nauczyciel Dyrektor, pedagog szkolny    
3.      Uświadamianie uczniów o konsekwencjach (osobistych, społecznych, prawnych) braku umiejętności kontroli własnych zachowań - pogadanki na godzinach wychowawczych wychowawcy,    
- pogadanki i wykłady prowadzone przez prawników, kuratorów, funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej pedagog szkolny    
4.      Kształtowanie u wychowanków zdolności dzielenia się uczuciami i współodczuwania -tematyka poruszana na godzinach wychowawczych, zajęciach grupowych i indywidualnych wychowawcy,    
5.      Kształtowanie u wychowanków odporności emocjonalnej i umiejętności radzenia sobie z problemami -tematyka poruszana na godzinach wychowawczych, zajęciach grupowych i indywidualnych pedagog szkolny    
6.      Poprawienie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz przełamywanie barier komunikacyjnych -tematyka poruszana na godzinach wychowawczych, zajęciach grupowych i indywidualnych opiekunowie wolontariatu    
         
III. MINIMALIZACJA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH      
ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY    
1. Rozpoznawanie sytuacji środowiskowej i indywidualnych potrzeb uczniów. - diagnoza wychowawcza w klasach I wychowawcy,    
- analiza dokumentów uczniów w celu wyłonienia osób z potencjalnymi problemami z-ca dyrektora    
- ewaluacja diagnozy wychowawczej w klasach drugich i trzecich      
2. Zapewnienie pomocy uczniom dysfunkcjami i problemami zdrowotnymi - zebranie informacji o uczniach na podstawie dostarczonej dokumentacji wychowawcy,    
- wdrożenie działań pomocowych związanych z konkretnymi problemami pedagog szkolny    
- dostosowanie wymagań edukacyjnych nauczyciele przedmiotów    
3.Indywidualizacja procesu nauczania - dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia nauczyciele przedmiotów    
4.Integracja zespołów klasowych - zajęcia integracyjne w terenie dla klas I wychowawcy,    
- wspólne wyjścia, wycieczki, biwaki pedagog szkolny    
- zajęcia na godzinach wychowawczych      
5.Dbałość o zdrowie psychiczne uczniów - zajęcia dotyczące stresu i metod relaksacyjnych (zaproszeni specjaliści) wychowawcy,    
pedagog szkolny    
- wspieranie poczucia własnej wartości uczniów przez tworzenie pozytywnej atmosfery na lekcji i dostarczenie wiedzy o samoocenie na godzinach wychowawczych wychowawcy,    
nauczyciele przedmiotów    
pedagog szkolny    
- udzielanie wsparcia uczniom nieśmiałym w trakcie zajęć lekcyjnych i rozmów indywidualnych wychowawcy,    
nauczyciele przedmiotów    
pedagog szkolny    
- indywidualne poradnictwo i pomoc psychologiczno - pedagogiczna pedagog szkolny    
6.Minimalizacja drugoroczności - analiza przyczyn niepowodzeń każdego ucznia wychowawcy,    
- stały kontakt ucznia z pedagogiem szkolnym pedagog szkolny    
- wzmożona kontrola postępów w nauce i frekwencji dyrektor    
7.Zastosowanie różnych form pomocy - prowadzenie zajęć wyrównawczych wychowawcy,    
mających na celu zwiększenie szans na sukces - organizowanie w klasach pomocy koleżeńskiej nauczyciele przedmiotów    
edukacyjny - stosowanie się do zaleceń z opinii i orzeczeń      
  - stałe podnoszenie motywacji ucznia poprzez zajęcia edukacyjne i rozmowy indywidualne Wszyscy nauczyciele    
8.Stały kontakt z rodzicami uczniów mającymi problemy dydaktyczne i wychowawcze - rozmowy indywidualne: telefoniczne lub osobiste (każda odnotowana w dzienniku lekcyjnym)    
- rozmowy w trakcie cyklicznych spotkań z rodzicami wychowawcy,    
- kontakt przez dziennik elektroniczny wychowawcy,    
pedagog szkolny    
9.Działania mające na celu minimalizację absencji - przestrzeganie procedury kontroli obowiązku nauki Dyrektor    
- przepływ informacji między nauczycielami przedmiotu, wychowawcą i pedagogiem wychowawcy,    
- rozmowy indywidualne z uczniem o niskiej frekwencji wychowawcy,    
pedagog szkolny    
- rozmowy indywidualne z rodzicami ucznia o niskiej frekwencji jw    
         
IV. PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM I RYZYKOWNYM ZACHOWANIOM MŁODZIEŻY ( uzależnienia, przemoc i agresja zachowania o charakterze suicydalnym)
  SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY    
ZADANIE    
1.       Diagnoza uzależnień chemicznych i behawioralnych (hazard, gry komputerowe itp.) - ankiety wśród uczniów pedagog szkolny    
- rozmowy indywidualne z uczniami wychowawcy,    
- obserwacja uczniów i rozpoznanie sytuacji rodzinnej      
- rozmowy indywidualne z rodzicami      
2.       Ukazywanie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz z uzależnieniami behawioralnymi - uwzględnianie tematyki uzależnień, ich przyczyn, skutków, sposobów zapobiegania i pomocy na godzinach wychowawczych      
- spotkania ze specjalistami uzależnień      
- udział młodzieży w spektaklach profilaktycznych pedagog szkolny    
- popularyzowanie wiedzy dotyczącej uzależnień podczas spotkań z rodzicami wychowawcy,    
pedagog szkolny    
- stałe aktualizowanie wiedzy o środkach psychoaktywnych i uzależnieniach przez grono pedagogiczne pedagog szkolny    
- udostępnienie materiałów propagujących wiedzę o skutkach uzależnień chemicznych i behawioralnych (ulotki, opracowania, plakaty) pedagog szkolny    
biblioteka    
- akcje plakatowe i informacyjne, gazetki ścienne SU    
3.       Wczesna interwencja w sytuacji podejrzenia kontaktu ucznia ze środkami psychoaktywnymi lub wystąpienia uzależnienia behawioralnego - przepływ informacji między członkami grona pedagogicznego dyrektor    
- rozmowa z uczniem przy świadkach wychowawcy,    
pedagog szkolny    
- rozmowa z rodzicami jw    
- zastosowanie form pomocowych i skierowanie do specjalisty uzależnień Pedagog szkolny    
- znajomość procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole Wszyscy pracownicy    
4.       Wyrabianie właściwych nawyków dotyczących spędzania czasu wolnego - organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego ( wyjazdów na narty, wycieczek rowerowych, wycieczek klasowych, zajęć i imprez sportowych) grono pedagogiczne    
5.   Edukacja prawna - zajęcia przeprowadzone przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, kuratorów sądowych na temat odpowiedzialności nieletnich i dorosłych w świetle prawa w zakresie rozprowadzania, używania środków psychoaktywnych Pedagog szkolny    
6.Zapobieganie przejawom agresji i przemocy ( w tym mobbingowi) na terenie szkoły - obserwowanie zachowań uczniów i reagowanie w sytuacji problemowej Wszyscy pracownicy    
- rozmowy indywidualne ze sprawcami i ofiarami przemocy i zastosowanie działań pomocowych pedagog szkolny    
- psychoedukacja w zakresie przemocy rówieśniczej, domowej wychowawcy,    
pedagog szkolny    
- akcje informacyjne plakatowe SU    
7.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własną złością i presją innych - zajęcia psychoedukacyjne wychowawcy,    
pedagog szkolny    
- rozmowy indywidualne pedagog szkolny    
- skierowanie do specjalistów    
8. Uświadamianie uczniów o szeroko rozumianych konsekwencjach: osobistych, społecznych, prawnych, braku umiejętności kontroli własnych zachowań - zajęcia psychoedukacyjne wychowawcy,    
- spotkania z przedstawicelami Policji, Straży Miejskiej, prawnikami pedagog szkolny    
9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy domowej lub wskazania form pomocy osobom poszkodowanym - zajęcia psychoedukacyjne wychowawcy,    
pedagog szkolny    
- informacja nt. Procedury” Niebieskie Karty” pedagog szkolny    
- informacja o możliwości znalezienia pomocy na terenie powiatu i województwa pedagog szkolny    
10. Zapobieganie zachowaniom o charakterze suicydalnym - obserwowanie wyglądu i zachowania   świadczących o możliwości spadku nastroju lub samookaleczenicach wychowawcy,    
nauczyciele przedmiotów – tu ważna rola   nauczycieli w-fu    
pedagog szkolny    
- pedagogizacja rodziców wychowawcy,    
pedagog szkolny    
- tworzenie pozytywnego klimatu w szkole i na lekcjach kadra pedagogiczna    
11. Działania pomocowe skierowane do uczniów zagrożonych samobójstwem - rozmowy wspierające z pedagogiem pedagog szkolny    
- skierowanie do specjalistów jw    
- stały kontakt szkoły z rodzicami wychowawcy,    
pedagog szkolny    
         
V.BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY I W SIECI      
ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY    
1.Bezpieczeństwo na korytarzach podczas przerw - dyżury nauczycielskie Dyżurujący nauczyciele, dyrektor    
- monitoring na korytarzach dyrektor    
-  ukazywanie postawy właściwego i bezpiecznego zachowania podczas przerw ze szczególnym zwróceniem uwagi na: siadanie na podłogach korytarzy, szczególnie z wyciągniętymi nogami, zatrzymywanie się w „newralgicznych” punktach korytarzy, tzn. na schodach, przy wyjściach ze schodów oraz przy pokoju nauczycielskim, szczególnie podczas wzmożonego ruchu, np., na początku przerw, siadanie na parapetach      
Dyżurujący nauczyciele,    
2. Bezpieczeństwo podczas lekcji - regulaminy klasopracowni Nauczyciele    
dyrektor    
3.Ochrona przed zagrożeniami z zewnątrz  - stała kontrolowania osób wchodzących na teren szkoły Pani woźna    
dyrektor    
- przekazanie wiedzy uczniom odnośnie zachowania się w wypadku zaobserwowania przejawów terroryzmu, przestępstwa i chuligaństwa Wychowawcy    
Nauczyciele edb    
- Monitoring na korytarzach Dyżurujący nauczyciele, dyrektor    
4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe -właściwe oznakowania, drogi ewakuacji Dyrektor i kierownik administracyjno gospodarczy    
- tworzenie planów ewakuacji    
- zapoznanie nauczycieli pracujących na poszczególnych piętrach ze szczegółowym planem ewakuacji    
-próbne alarmy b.poż. przynajmniej 1 raz w roku    
5.       Bezpieczeństwo podczas imprez -uczniowie znają regulaminy wycieczek, biwaków, rajdów i innych form aktywności Organizator imprezy szkolnej    
szkolnych oraz wyjazdów i zbiorowych wycieczek - uczniowie są otoczeni opieką grona pedagogicznego, rodziców    
6.       Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym i informatycznym - w ramach treści i zagadnień programowych realizowanych w ramach lekcji informatyki i na godzinach wychowawczych Nauczyciele informatyki    
wychowawcy    
- udział w konkursach, olimpiadach informatycznych Nauczyciele informatyki    
- korzystanie w ramach lekcji z tablicy multimedialnej, czerpanie informacji z zasobów sieci internetowej na lekcji nauczyciele    
7.       Uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z urządzeń informatycznych - zasady korzystania z urządzeń informatycznych i komunikacyjnych w szkole Nauczyciele informatyki    
Wychowawcy    
Pedagog szkolny    
8.       Minimalizacja ryzykownych zachowań związanych z korzystaniem z sieci - zajęcia psychoedukacyjne z zakresu: cyberprzemocy, sekstingu, korzystania z portali społecznościowych Wychowawcy    
Pedagog szkolny    
- akcje informacyjne, plakatowe SU    
Pedagog szkolny    
- spotkania ze specjalistami Wychowawcy    
Pedagog szkolny    
- udzielenie pomocy i skierowanie do specjalistów ofiar zachowań ryzykownych Wychowawcy    
Pedagog szkolny    
         
                                                                                                                  Opracowały - mgr Katarzyna Czerwińska i mgr Dorota Skrzypek