Szkolny Program Wychowawczy

in Obiekty
16. 02. 05
Zredagowane przez: Alicja Złotorzyńska
Odsłony: 8977

 

Szkolny program wychowawczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I .KSZTAŁTOWANIE NAWYKU KULTURALNEGO ZACHOWANIA.

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.Kształtowanie nawyków dbałości o estetykę ubioru

- zwracanie uwagi na odpowiednio dobrany strój do wydarzeń i uroczystości szkolnych.

- wychowawcy klas

-nauczyciele

-rozmowy indywidualne, pogadanki na lekcjach wychowawczych.

- rozwijanie świadomości własnego wizerunku.

2.Wyrabianie nawyków kultury słowa i unikanie stosowania wulgaryzmów.

-pogłębianie zdolności oceniania i korygowania własnego postępowania w różnych sytuacjach w szkole i poza szkołą

Wszyscy pracownicy szkoły

- zwracanie uwagi na używanie form grzecznościowych

- uświadamianie zachowania kultury osobistej w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

-praca indywidualna nad kulturą słowa w kontaktach rówieśniczych.

-rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnych

w relacji: uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel, uczeń – obsługa szkoły w codziennym życiu, dyskusjach ,zajęciach warsztatowych i godzinach wychowawczych.

3.Umiejętność pracy nad własnym rozwojem w oparciu o ogólnie przyjęte normy moralne

-poznawanie zasad dobrego i właściwego zachowania( savoir vivre) na lekcjach, w życiu szkolnym i pozaszkolnym (wycieczki szkolne, wyjścia lub wyjazdy do teatru, kina)

jw

-wyrabianie szacunku do osób starszych na terenie szkoły oraz w czasie uroczystości szkolnych w stosunku do emerytów i zaproszonych gości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. BUDOWANIE I ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA.

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Budowanie i rozwijanie tradycji rodzinnej, szkolnej i narodowej

- kultywowanie świąt i uroczystości szkolnych oraz narodowych oraz znajomość obrzędów zwyczajów zachowań kulturowych

wychowawcy,

n-le przedmiotów humanistycznych

- rozumienie i szanowanie tradycji, jako wartości

jw

2. Umiejętności oceniania własnych potrzeb i możliwości oraz świadome dokonywanie wyborów i branie odpowiedzialności za podjęte decyzje

- testy predyspozycji zawodowych na godzinach wychowawczych i indywidualnych spotkaniach z pedagogiem

 

wychowawcy

pedagog szkolny

nauczyciele podstaw przedsiębiorczości

- zajęcia z zakresu   racjonalnego podejmowania decyzji

Wychowawcy

pedagog szkolny

- umożliwienie uczniowi lepszego poznania siebie i swoich możliwości przez udział kołach zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych

Wszyscy nauczyciele

- pomoc w wyborze rozszerzeń i przedmiotów na egzamin maturalny

dyrektor

wychowawcy

pedagog szkolny

nauczyciele przedmiotów

3. Uświadomienie uczniom konieczności planowania swojej przyszłości (realizowanie zadań wynikających z WSD)

- uświadomienie uczniom potrzeby dalszego kształcenia w celu zdobycia określonego zawodu

wychowawcy

pedagog szkolny

nauczyciele przedmiotów

- spotkania z przedstawicielami zawodów oraz zapoznanie się z ofertą Szkół Wyższych

jw.

 

4. Uświadomienie wartości rodziny w życiu człowieka

- tematyka małżeństwa i rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej poruszana na lekcjach religii, godzinach wychowawczych i wdż

Wychowawcy

pedagog szkolny

nauczyciele religii, WOS - u

- prawne aspekty małżeństwa i rodzicielstwa

Wychowawcy

pedagog szkolny

nauczyciele religii

- odpowiedzialność związana z pełnieniem określonych ról w rodzinie

Wychowawcy

pedagog szkolny

nauczyciele religii

5. Wychowanie religijne

- katechezy w szkole,

- rekolekcje Wielkopostne

- kształtowanie przekonań religijnych oraz uczenie szacunku do przekonań innych osób

nauczyciele religii

 

III.WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE

1.Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka i wpływu zachowań ludzkich na środowisko naturalne.

-pogłębianie wiedzy proekologicznej

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Wychowawcy

Pracownicy obsługi

 

- udział uczniów w akcjach o charakterze ekologicznym itp.: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”,

- akcje plakatowe dotyczące ekologii.

2.Kształtowanie właściwych postaw i umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym

- organizacja biwaków i wycieczek pieszych, rowerowych, spotkań przy ognisku, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

- dbałość o zachowanie czystości najbliższego otoczenia (klasopracownie, szatnie, korytarze, sala gimnastyczna)

 

 

  1. KSZTAŁTOWANIE POSTAW HUMANITARNYCH I WRAŻLIWOŚCI NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

 

1. Budowanie wrażliwości i otwartości na potrzeby   innych ludzi oraz rozwijanie empatii

- kształtowanie postaw przyjacielskich poprzez zajęcia integracyjne

Wychowawcy

Pedagog szkolny

- dostrzeganie potrzeb innych ludzi poprzez włączenie się w akcje oddawania krwi i badania szpiku

Akcje plakatowe, informacyjne, oraz godziny wychowawcze

2. Zwrócenie uwagi na problemy ludzi niepełnosprawnych

- integracja z uczniami niepełnosprawnymi w szkole i w ich miejscu zamieszkania

Wychowawcy

Pedagog szkolny

- zajęcia dotyczące niepełnosprawności, barier psychologicznych

jw

- włączanie osób niepełnosprawnych w imprezy szkolne

jw

3. Wolontariat, jako świadome działanie humanitarne

- działalność szkolnego koła Caritas

Opiekunowie koła Caritas

- promowanie wolontariatu wśród młodzieży

Jw.

wychowawcy

-włączanie się w akcje charytatywne na rzecz instytucji i jednostek np:” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, ”Zbiórki Żywności”, zbiórki finansowe na rzecz poszkodowanych itp. akcje związane ze zbiórką dla schronisk zwierzęcych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA I ROZBUDZANIE JEGO ZAINTERESOWAŃ

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

 

 

 

1.      Dbałość o rozwój intelektualny ucznia oraz rozwijanie jego uzdolnień i zainteresowań

 

- przezwyciężanie lenistwa umysłowego poprzez systematyczną i obiektywną kontrolę przyswajanej

wiedzy.

 

Nauczyciele przedmiotów

- dostarczenie uczniom wiedzy na temat technik i strategii efektywnego uczenia się

Wszyscy nauczyciele

- propagowanie szkolnych i pozaszkolnych konkursów

przedmiotowych i motywowanie uczniów

do udziału w nich

Nauczyciele przedmiotów

Wychowawcy

- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji – wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy

jw

 

- promocja talentów szkolnych na różnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych

jw

- propagowanie czytelnictwa

Nauczyciele języka polskiego i bibliotekoznawstwa

2.      Wspieranie rozwoju moralnego

 

- przestrzeganie ogólno przyjętych norm moralnych w zakresie zachowania dostosowanego do sytuacji i okoliczności   oraz zasad savoir - vivre

Grono pedagogiczne

- kształtowanie i wyrabianie odpowiedzialności za własne czyny i zachowania poprzez przestrzeganie zapisów zawartych w Statucie szkoły

jw

3.      Wyrobienie poczucia estetyki   i wrażliwości na piękno

 

 

- uczestnictwo w życiu kulturalnym przez organizowanie wyjść lub wyjazdów na spektakle teatralne lub seanse filmowe, wystawy artystyczne

jw

Kształtowanie dbałości o szkolne otoczenie i estetykę stroju dopasowanego do okoliczności

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. WYCHOWANIE ŚWIADOMEGO POLAKA - UCZESTNIKA ŻYCIA POLITYCZNEGO.

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym,

postaw patriotycznych oraz szacunku do   własnego państwa

- w ramach treści i zagadnień programowych  

realizowanych na lekcjach jęz. polskiego, geografii,

historii, wos i religii oraz godzin wychowawczych dotyczących

zwyczajów, świąt osadzonych w tradycji polskiej .

Nauczyciele przedmiotów

wychowawcy

- wycieczki klasowe (programowe, krajoznawcze) oraz spotkania z ludźmi działającymi na niwie kultury, tradycji i historii ojczystej.

jw

- kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych szkolnych poprzez udział w uroczystościach z okazji Świąt Narodowych

jw

- rozumienie i szanowanie symboli narodowych, religijnych oraz miejsc pamięci narodowej

jw

2.Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu politycznym.

 

-  w ramach treści i zagadnień realizowanych na lekcjach wos, historii, geografii, godz. wych.

Nauczyciele przedmiotów

- działalność samorządu szkolnego i samorządów

   klasowych.

Opiekun SU

wychowawcy

- przeprowadzanie wyborów do uczniowskich organów

przedstawicielskich oraz podejmowanie decyzji

dotyczących społeczności uczniowskiej zgodnie z zasadami demokracji

Opiekun SU

- spotkania z ludźmi kształtującymi życie samorządowe, polityczne oraz wycieczki do sejmu lub innych instytucji państwowych i samorządowych

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

wychowawcy

-wdrażanie, przygotowywanie uczniów do wymiany zdań, dyskusji, prezentowania swoich poglądów

Wszyscy nauczyciele

3.Wychowanie w pokoju i szacunku dla innych narodów oraz rozbudzenie zainteresowania ich historią, kulturą i językiem

- w ramach zagadnień realizowanych na lekcjach wos, historii, geografii, jęz. polskiego, języków obcych, godzinach wych, religii

- udział szkoły w międzynarodowych wymianach młodzieży

- udział w konkursach i olimpiadach

- organizowanie imprez szkolnych i akcji  przybliżających dorobek innych narodów i państw,

Jw.